Obchodné podmienky a GDPR

Obchodné podmienky

Radka Bezdedová Photography

Ing. Radka Lajčiak Bezdedová, PhD.
IČO: 51190788
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: J.C. Hronského 2149/10, 01001 Žilina  
Podnikateľ je zapísaný do živnostenského registra mesta Žilina
Nie som platca DPH

Objednanie

 • objednanie je záväzné v okamihu odsúhlasenia termínu fotenia klientom a fotografom
 • termín objednania sa odvíja od momentálnej vyťaženosti: odporúča sa 2 týždne pred plánovaným termínom fotenia, novorodenecké fotenie rezervujte ešte v tehotenstve, konkrétny termín sa dohodne po pôrode ešte z pôrodnice

Zrušenie rezervácie a náhradný termín

 • pokiaľ sa na dohodnuté fotenie, alebo konzultáciu klient nemôže dostaviť, je jeho povinnosťou oznámiť telefonicky alebo e-mailom fotografovi túto skutočnosť s dostatočným časovým predstihom
 • klient berie na vedomie, že pokiaľ bude žiadať o náhradný termín, bude mu ponúknutý najbližší možný voľný termín
 • klient berie na vedomie, že v niektorých prípadoch nebude možné ponúknuť náhradný termín

Cena služieb a splatnosť

 •  cena konkrétneho typu fotenia vrátane podrobných informácií o balíčkoch podľa aktuálneho cenníka
 • fotenie je splatné v deň fotenia podľa dohodnutej ceny, resp. vybraného balíčka
 • fotografie vybraté nad rámec balíčka je potrebné doplatiť pred odovzdaním fotografií
 • pri nezaplatení ceny či prípadného doplatku za doplnkové služby nad rámec balíčka si fotograf vyhradzuje právo zákazku neodovzdať do doby, pokiaľ zákazka nie je riadne zaplatená

Fotenie

 • doba fotenia je individuálna a líši sa v závislosti od zvoleného fotobalíčka
 • neskorý príchod klienta nie je dôvodom k predĺženiu časového harmonogramu fotenia
 • pri meškaní klienta o viac ako 30 minút bez predchádzajúceho ospravedlnenia, je fotograf oprávnený fotenie zrušiť

Náhrada škody

 • pokiaľ klient alebo jeho sprievod spôsobí škodu na technickom alebo inom vybavení fotografa, plne zodpovedá za ich úhradu

Výber fotografií

 • najneskôr do 10 dní od fotenia dostanete e-mail s odkazom na galériu fotografií pred editáciou, z ktorých si vyberiete počet fotografií podľa zvoleného balíčka, ktoré budú ďalej upravené
 • podľa autorského Zákona č. 185/2015 Z. z. nie je bez súhlasu fotografa ako autora daného diela dovolené tieto náhľady akokoľvek upravovať a verejne prezentovať a slúžia iba pre klientovu osobnú potrebu a k následnému výberu fotografií
 • pre dodržanie dodacích termínov je potrebné výber uskutočniť najneskôr do 30 kalendárnych dní
 • pokiaľ bude výber pre úpravu fotografií poslaný po tomto období, fotograf si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania
 • objednanie fotografií k retuši a k tlači je záväzné (pokiaľ sa klient vzdá tlačených fotografií v rámci zvoleného balíčka, nedochádza k úprave ceny balíčka)
 • po dokončení zákazky dochádza k zmazaniu vytvorenej galérie s náhľadmi
 • fotografie, ktoré neboli zahrnuté do výberu neposkytujem

Dodacia doba

 • doba dodania fotografií formou prezentácie je na vzájomnej dohode (najčastejšie 3 týždne po fotení)
 • doba dodania fotografií je maximálne 8 týždňov od dátumu zaslania vybraných náhľadov k úprave, nie od dátumu fotenia

Vyhradzujem si predĺžiť dodaciu dobu v nasledovných prípadoch:

 • pri výbere 10 a viac ks fotografií nad rámec  zvoleného balíčka
 • pokiaľ fotograf obdrží výber fotografií pre úpravu po dobe 30 dní od poslania náhľadov, automaticky sa predlžuje doba dodania až na 10 týždňov od doručenia vybratých náhľadov k úprave
 • pokiaľ klient vie, že bude fotografie potrebovať skôr, objedná sa s ohľadom na túto skutočnosť tak, aby sa zaistilo pokojné spracovanie zákazky pre obe strany
 • dodacia doba fotiek u svadobného fotenia sa môže v závislosti na sezóne líšiť
 • do 7 pracovných dní po svadbe fotograf odovzdá prvých 5 – 10 fotografií

Odovzdanie fotografií

 • hotová zákazka sa posiela klientom ako doporučená zásielka prostredníctvom Slovenskej pošty
 • osobný odber je možný po dohode
 • spracované fotografie budú dodané v rozsahu zvoleného fotobalíčka vo formáte JPG a v pomere strán 2:3 v rozlíšení 6014 x 4016
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJEM !!!

Retuš

 • u fotografií sa v rámci ceny realizujú tieto úpravy: orezanie, vyváženie expozície, kontrast, jas, kolorovanie, odstránenie momentálnych nedokonalostí ako sú vyrážky, malé modriny, škrabance
 • nespokojnosť s vlastným vzhľadom nie je dôvodom k reklamácií fotografií

Vyvolanie fotografií, tlač, reklamácie

 • fotografie sú vyvolávané u overených dodávateľov
 • reklamácia tlačených fotografií je možná iba na základe viditeľnej tlačovej chyby, nie vo farebnosti či svetlosti tlače
 • nespokojnosť a nesúhlas s fotografickým štýlom a autorským poňatím fotografa taktiež nie je dôvodom k reklamácii zákazky

Archivácia fotografií

 • všetky neupravené fotografie (raw formáty) sa archivujú po dobu 1 mesiaca od odovzdania zákazky, ak nie je písomnou formou dohodnuté inak, po tejto dobe budú odstránené v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb (tzv. GDPR)
 • pokiaľ chce klient zákazku reklamovať, musí tak učiniť do tejto doby
 • odovzdané fotografie (jpg formáty) archivujem po dobu 3 mesiacov, ak nie je písomnou formou dohodnuté inak

SÚHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všetky zverejnené fotografie v portfóliu, na sociálnych sieťach alebo na mojich webových stránkach disponujú súhlasom daných osôb. Pokiaľ si klient  súhlas rozmyslí, má právo ho odvolať a to písomne alebo emailom. Viac informácií nájdete v Ochrane osobných údajov

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografa a nesmú byť použité pre akýkoľvek komerčný účel, propagáciu či predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora. Fotografované osoby môžu používať fotografie pre svoju nekomerčnú osobnú prezentáciu.

Obchodné podmienky platné od 1. januára 2018

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Kto je správca?

Ing. Radka Lajčiak Bezdedová, PhD.  IČO: 51190788, DIČ: 1079104906 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom:info@radkabezdedova.photography.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
 • Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo  nevyhnutne potrebujem za účelom plnenia služby.
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste mojimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), môžem využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od posledného fotenia.

Ak mojim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

 • Fotografická dokumentácia.
 • všetky neupravené fotografie (raw formáty) sa archivujú po dobu 1 mesiaca od odovzdania zákazky, po tejto dobe budú odstránené v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb (tzv. GDPR)

pokiaľ chce klient zákazku reklamovať, musí tak učiniť do tejto doby

odovzdané fotografie (jpg formáty) archivujem po dobu jedného roku

Cookies

Na mojich webových stránkach používam pre oprávenený záujem správcu súbory cookies, ktoré sú potrebné k prevádzke webu, prispôsobenie zobrazenia webových stránok  a na analytické účely. vnímam ako svoj oprávenený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy na stránkach nepoužívam.

Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Fotografie sú chránené autorským zákonom.