REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ing. Radka Lajčiak Bezdedová, PhD.
IČO: 51190788

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: J.C. Hronského 2149/10, 01001 Žilina
Podnikateľ je zapísaný do živnostenského registra mesta Žilina
Nie som platca DPH

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 411 až § 441 Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1. ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ

1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť priamo u fotografa – Radka Lajčiak Bezdedová (ďalej už len fotograf).
1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný vyplniť reklamačný list spolu s podrobným popisom vady. Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú kompletnú zákazku.
1.4 Fotograf potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.
1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie. Taktiež za neoprávnenú sa bude považovať reklamácia keď zákazník nebude chcieť využiť darčekový kupón, alebo kde zákazník reklamuje fotografie kde sa sám sebe nepáči alebo reklamácia, ktorá je v rozpore s údajmi o spracovaní uvedenými v cenníku /napr. fotografie bez úprav, atď/.

2. LEHOTA NA PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE

2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa vyhotovenia.
2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.
2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú Fotografom prevzaté a odoslané na posúdenie. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase, podľa zákona v lehote 30 dní.

3. PODMIENKY OPRÁVNENOSTI REKLAMÁCIE

3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál určený na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí už pri preberaní foto-materiálu, z tohto dôvodu si fotograf vyhradzuje právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

4. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OPRÁVNENÝCH REKLAMÁCIÍ

4.1 V prípade, že bude reklamácia uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie:
a) sa vykoná oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi prostredníctvom fotografa alebo Slovenskou poštou.
b) v ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo dohodou zúčastnených strán.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.
5.2 Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu Ing. Radka Lajčiak Bezdedová, PhD. , Jozefa Cígera Hronského 2149/10, 01001 Žilina,  telefón 0944295145 alebo e-mailom na info@radkabezdedova.photography

V Žiline, 10.1. 2018

Fotografie sú chránené autorským zákonom.